Vad är numerologi?

Siffror och tal är ju en stor del av vår vardag i form av t.ex. telefonnummer, koder, priser och personnummer till tal som dyker upp i meditation, drömmar, terapier och ibland bara intuitivt tycks pocka på vår uppmärksamhet. Talen har tolkats sen tidernas begynnelse.
Numerologin kan bestå av många olika metoder men den är framför allt en filosofi och psykologi. Den erbjuder ett sätt att se på livet och vägar till att se beteenden och tanke- och handlingsmönster.
Vissa människor som ogillar att fördjupa sig men gillar att tycka, säger att “talen enligt numerologin styr våra liv”. Kanske deras då, men definitivt inte mina eller dina hoppas jag, ingen välutbildad numerolog skulle nog komma på den idén. Men visst är det så att väldigt många av oss människor styrs av förutfattade meningar, därför kan det vara värdefullt att titta noga på sina beteende- och tankemönster.

Numerologin är rent praktiskt ett siffertolkningssystem, ett slags chiffer, som bygger på esoterisk talsymbolik och alfabetets bokstavssymbolik. Det betyder att kulturer och språk med olika alfabet kommer att ha sin speciella ton. Så har till exempel svenska språket å, ä och ö vilka av naturliga skäl inte kan tolkas i de alfabet där de inte finns, även om det görs olika försök till omskrivningar framför allt av engelskspråkliga numerologer. (bokstaven å tror jag kanske är unik för svenska språket) I astrologin är ju på liknande sätt planeternas placering i födelsehoroskopet inte bara beroende av när utan även var man föds på jorden.

Det finns inom numerologin, liksom inom astrologin och andra chiffer (och många terapier också för den delen) olika syn på hur man använder sitt “redskap” vilket närmast skapar olika “skolor”. För vissa tycks det skapa en närmast fundamentalistisk kamp.
För mig finns ingen motsättning mellan olika synsätt eftersom tolkning alltid kommer att vara beroende av tolkarens intuition och beroende av människans utveckling och erfarenheter. Tolkningen kan ibland också ha olika mål. Idag ser vi människan mer som medskapare av sin verklighet och informationen behöver användas utifrån det.

Numerologin här syftar främst till att se människans resurser och möjligheter genom livsutvecklingen och vår möjlighet att själva påverka vår verklighetsuppfattning genom en djupare insikt om vad medvetandet är. Det kan förhoppningsvis frigöra mental kraft för att kunna påverka och förändra vår värld. Behovet av det är stort.

På nätet finns många astrologer som har med numerologi som en kul detalj, det verkar idag nästan vara praxis. Tyvärr kan det få oss att tro att numerologi och talsymbolik är något man lär sig snabbt och lätt och att den är mycket mindre givande än astrologin. Om du lär dig seriös talsymbolik och numerologi tror jag du kommer att bli förvånad!

***********************

Historik och talsymbolik

I historien kan vi hitta tal- och formsymbolik som en viktig hörnsten i de flesta högkulturer. Vi finner den till exempel i kinesisk, babylonisk, judisk, indisk, grekisk kultur och naturligtvis hos mayafolket. Innan dagens “intellektuella” matematiska tänkande uppstod användes talen utifrån en intuitiv symbolisk infallsvinkel. Den form av seriös numerologi som är vanlig idag, dvs. personliga psykologiska analyser för självkännedom, är naturligtvis ganska ny. Den har vuxit fram med psykologins utveckling och vårt sätt att se på vårt inre.

I numerologin utgår vi ifrån att vi lever i ett dynamiskt energiflöde och att det finns ett slags underliggande energimönster i skapelsen och det som sker. Det betyder att levande energi både påverkar och påverkas av den cykliska utvecklingen. (Se C. G. Jungs synkronicitetsteori eller den mer lättillgängliga boken Slump och synkronicitet av Robert Hopcke.)

Likt den judiska Kabbalans Gematria kan vi även söka mening och samband enbart i ord, bokstäver och siffror. Det kan föra vidare till djupare filosofiska funderingar om koder, dechiffrering, energi, tid och inte minst kommunikation. Kan meddelanden och texter ha/ges betydelse och mening oavsett när man tolkar dem? Fungerar de enbart när de är aktuella i en viss situation eller kan de ges mening när som helst, kan de vara “eviga”. Vad är det i så fall som får dem att fungera så? Och vad skulle det kunna betyda för annan syn på tid, rum, mening………?
I talsymbolik och numerologi använder vi oss både av gränslösa infallsvinklar och detaljerade exakta system.

Pythagoras, som levde omkring slutet av femhundratalet f.Kr. brukar ses som ett landmärke för talsymbolikens utveckling i västvärlden. “Varje grundläggande begrepp motsvaras av ett tal som är dess egentliga väsen” var en av hans principer. Hans filosofiska syn på talenergierna som en urgrund är intressant för oss ännu idag, med vår syn på energivärlden, men hans sätt att tolka eller värdera talen passar inte alltid ihop med synen på människan i vår tid. Det har inte främst att göra med filosofiska skillnader utan med skillnad i tidens värderingar. (Se: The Pythagorean Sourcebook and Library, compiled and translated by Kenneth Sylvan Guthrie.)

Man kan tro att det måste ligga “världar” mellan matematik och talsymbolik. Så är det inte. Däremot är det mycket långt mellan matematikerns beräkningar och numerologens tolkningar. Matematiken har genom talen naturligtvis rötter i talsymboliken och hur man använder talen är faktiskt inte något självklart. Det finns ju ett stort forskningsområde inom filosofisk matematik som vi aldrig kommer i kontakt med i vanlig skolmatte.
Vad är talen egentligen? (Utan de kvaliteter som talsymbolikerna tillskriver dem.) C. G. Jung menade att talen representerar arketypernas urform eller matrix. (se: Marie-Louise von Franz: Psyche and Matter; The Synchronicity Principle of C. G. Jung, samt von Franz: Number and Time)
(Det finns en lärobok i matematik som heter På tal om tal av Lars Nystedt. Han tar där bland annat upp den adekvata frågan “vad är ett tal”.)
Varje tal innehåller också enligt numerologisk tradition  både fysiska, emotionella, mentala och andliga element i olika kvantiteter.

**********************

Personlig tolkning

Det grundmaterial som används för numerologiska beräkningar och tolkning består dels av:
födelsedatum år-mån-dag (i Sverige kan vi även se på de fyra sista siffrorna i folkbokföringsnumret)
dessutom:
bokstäverna i födelsenamnet vilket betyder det första hela namn (förnamn – ev. mellannamn – efternamn) som nedtecknas officiellt, dvs. i folkbokföringen. Varje bokstav är viktig och översätts till en siffra. Utöver det, vilket är den egentliga grunden, kan även adoptionsnamn, giftonamn, smeknamn, samt egna officiella namnändringar jämföras med basinformationen som viktiga komplement.

Jag vill påpeka att den information jag (eller någon annan) kan ge på nätet tyvärr blir mycket ytlig och generaliserande. Riktigt numerologiskt arbete sker alltid på en personlig individuell nivå. För att få fram seriös information är det nödvändigt med en grundlig tolkning och det kräver kunskap, detaljinformation och analys.
En numerolog fördjupar sig i talens arketypiska världar samt bokstävernas kvaliteter och jämför via olika uppställningar en stor mängd tal- och siffer- kombinationer för att se hur de samverkar och vad som framgår ur olika synteser. Nyckeln här, utöver kunskap, är som i allt esoteriskt arbete intuitiv öppenhet, tid och träning.

(Om du hört människor säga att de är “en 3a” eller “en 9a” kan jag bara säga att sånt tänkande och såna uttryck inte finns inom seriös numerologi. Varje människa har massor av viktiga siffror och alltså många talarketyper som kan användas för att beskriva och hjälpa henne i utvecklingen. I ett numerogram är mellan trettio och fyrtio siffror aktuella och ska jämföras i olika konstellationer. Dessutom tolkar vi alltid dubbeltal och trippeltal vilket ger en komplexitet som inte framgår när man bara talar om enkeltal)

För mer kunskap hänvisar jag i första hand till böcker och om man vill gå vidare, till kurser och utbildningar. Tyvärr kan man aldrig enbart läsa sig till esoterisk kunskap, man får den genom träning och personlig erfarenhet och den tar tid.

***********************

Användningsområden

Tillsammans med andra andliga redskap kan numerologin användas för vår personliga och andliga utveckling och som ett sätt att utforska världen.
Här följer några kommentarer från kursdeltagare:

 • Jag kan komma till djupare insikt om vem jag är, har lättare acceptera mina olika sidor; vågar tro på mina förmågor och kan jobba med blockeringar.
 • Kan få större förståelse för partner, vänner, föräldrar m.fl.
 • Eftersom “det syns” i siffrorna kan jag lättare tänka mig att det som sker har en mening.

Vi använder även numerologin för att till exempel

 • Ge råd vid namnändring (däremot inte vid namngivning av barn, det ser jag som en helig handling för föräldrarna).
 • Hjälpa till i familjerelationer genom att skapa ökad förståelse för olika personligheter eller genom att beskriva periodutvecklingar som kan påverka relationer genom att parterna går igenom helt olika perioder och känner och upplever livssituationen olika.
 • Hjälpa till i arbetssammanhang; t.ex. förbättra samarbetsmöjligheterna inom en grupp.
 • Hjälpa till för att få fram lämpliga namn för företag och produkter beroende på inriktning m.m.************************

  Böcker

  En bra numerologiklassiker på engelska är
  Juno Jordans “The romance in your name”. (den handlar inte om romantik)

  Det finns idag en oöverskådlig mängd numerologiböcker på marknaden men de äldre böckerna är oftast betydligt fylligare kunskapsmässigt.